ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ

Оценка на съответствието на технологичните проекти с изискванията на
международните стандарти за безопасност на храните

1. Услугата включва експертна оценка от екип специалисти, включващ задължително технолог ХВП и одобрен одитор на системи за управление на безопасността на храните, на съответствието на изготвени проекти (всички части) за съответствие с изискванията на международните стандарти за безопасност на храните. Оценката включва преглед на:
– оценка на производството в зависимост от класификацията на риска (на IFS/BRC) и определяне на необходимостта от наличие на чиста зона/зони с изграждане на съответните варианти за преминаване през зоната.
– поточността;
– покритията на стени, подове и тавани за съответствие;
– наличие на вентилация и климатизация на местата, критични за осигуряване на безопасността;
– съответствие на канализационната система;
– разположение на оборудването и помещенията;
– наличие на необходимите помощни помещения;
– спазване на изискванията за санитарни филтри в зависимост от вида на произвежданите продукти.
2. Оценката на съответствието включва изготвяне на подробен доклад, който съдържа констатациите на Екипа по отношение на препоръки към отделните проектни части, за да се осигури безпроблемното внедряване на стандартите на по-късен етап.
3. За извършване на оценката е необходимо предоставяне на отделните части на проекта или частта, за която се изисква провеждане на експертна оценка.
4. Оценката се извършва за период от 3 работни дни от получаване на заданието;
5. Стойността на оценката e 0,025 от стойността на проекта, като стойността се уточнява за всеки проект.