ISO 14001:2015

Какво е ISO 14001?

ISO 14001 e международният стандарт за системи за управление на околната среда (CУОС) и е най-широко използваният стандарт за СУОС в света, с над 250 000 сертификата, издадени в световен мащаб.

ISO 14001 е основен стандарт за системи за управление с регламентирани специфични изисквания към формулировка и поддържане на Система за управление на околната среда (СУОС). Това Ви помага да контролирате Вашите аспекти на околната среда, да намалите тяхното въздействие и да гарантирате изпълнението на нормативните изисквания.

ISO 14001 е съпътстван от ISO 14004 Системи за управление по отношение на околната среда – общо ръководство за принципите, системите и методите за внедряване. Стандартът обхваща въпроси като създаването, внедряването, поддържането и непрекъснатото подобряването на СУОС.

Ви помага

  • Политика за околната среда
  • Намаляване на въздействието
  • Предотвратяване на замърсяването
  • Правно съответствие
  • Промяна на културата
  • Корпоративна отговорност
  • Репутация
  • Управление на ресурси

Ползи от сертификация по ISO 14001

Подобряване на управлението на околната среда

Намалете използването на ресурсите си, подобрете цялостната ефективност на бизнеса си и поддържайте по-голямото въздействие на операциите си до абсолютен минимум.

Правно съответствие

Разберете как законовите и регулаторните изисквания оказват влияние върху вашата организация и нейните клиенти.

Намалени оперативни разходи

Постигането на ефективност при използването на енергия и вода и чрез минимизиране на отпадъците означава спестяване на финансови средства.

Подобрени взаимоотношения със заинтересованите страни

Ако се опитвате да разширите бизнеса си на нови територии, сертифицирането е най-добрият начин да покажете на потенциалните клиенти, че предприемате проактивни стъпки, за да бъдете отговорни към работните процеси и международните бизнес изисквания.

Доказани бизнес ползи

Независимата проверка срещу световно признат промишлен стандарт говори за обеми.

Повече бизнес възможности

Спецификациите за поръчки често изискват сертифициране на системата за управление в организацията като условие за доставка, така че сертификацията отваря много нови възможности.

КАКВО Е УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА?

Управлението на въздействието върху околната среда трябва да бъде приоритет за Вашия бизнес, независимо в кой икономически сектор сте. Системата за управление на околната среда дава рамка и възможност за направата на промени на политиката и процесите, като това ще Ви помогне да подобрите Вашите екологични показатели. Освен че е по-добре за околната среда, това също може да Ви осигури по-добър контрол върху разходите и други материални облаги.

Има много начини за повсеместно прилагане на политиката за управление на околната среда, но най-добрият начин е сертифицирането по ISO 14001. Сертификатът по ISO 14001 щи Ви осигури незабавно признание, което може да използвате за разширяване на Вашия бизнес по екологичен и икономически устойчив начин.

ISO 14001 ПОДХОДЯЩ ЛИ Е ЗА МЕН?

ISO 14001 е подходящ за Вас, ако Вие и Вашата организация желаете да демонстрирате Вашия ангажимент за намаляване на въздействието върху околната среда на извършваните от Вас дейности и постигане на свързаните с тях финансови ползи и ползи за заинтересованите страни. Ние сме сертифицирали широк кръг организации в различни сектори.

Всяка година одиторът на MG GLOBAL идва на площадката, за да провери дали процесите ни функционират правилно. Тези посещения винаги са много полезни, тъй като нашият одитор не само ще проверява какво правим, но винаги ще предлагаме проактивни предложения за това как можем да подобрим нивото на работа и процесите си.

Почти всеки бизнес може да извлече ползи от сертифицирането по стандарта ISO 14001. Сертифицирането е с широк спектър на приложение и може да предложи значителни ползи за организациите във всяка индустрия или сектор, както и предоставянето на конкретна рамка за прилагане на подходящи устойчиви практики.