HACCP

HACCP е научно базирана система, фокусирана върху осигуряването на производство на безопасни храни от всяка организация в хранителната верига.

Анализът на опасностите и критичните контролни точки (HACCP) е най-международно признатата система, базирана на производството на безопасни храни чрез превантивен подход. Насоките за прилагането му са установени в Codex Alimentarius ОБЩИ ПРИНЦИПИ ЗА ХИГИЕНА НА ХРАНИТЕ CXC 1-1969 (2020).

Система, базирана на HACCP, е законово изискване в няколко страни, включително САЩ и Обединеното кралство, на всички нива на хранителната верига.

Демонстрирането на истински ангажимент към безопасността на храните чрез съответствие с HACCP може също да трансформира вашата марка и да действа като ефективен инструмент за навлизане на пазара, отваряйки нови бизнес възможности по целия свят.