ISO 22000:2018

КАКВО Е ISO 22000?

ISO 22000 има за цел да хармонизира в световен мащаб изискванията за управление на безопасността на хранителните продукти за предприятията в хранителния сектор.

Стандартът ISO 22000 комбинира и допълва основните елементи на ISO 9001 и HACCP, за да се осигури ефективна рамка за разработването, внедряването и подобрението на системата за управление на безопасност на храните (FSMS) в контекста на рисковете за бизнеса.

Той е предназначен да се използва от организации, които искат да създадат по-целенасочени, съгласувани и интегрирани системи за безопасност на храните, от тези, които се изискват законово. Стандартът изисква системата за безопаност на храните да отговаря на приложимите нормативни и регулаторни изисквания към безопасността на храните.

Ви помага

 • Безопасност на храните
 • Хранителна верига
 • От Фермата до вилицита
 • Управление на риска и опасностите
 • Верига за доставки
 • HACCP
 • Придобиване на признание за GFSI

Ползи от сертификация по хранителна безопаност

Намалява времето за разследване до минимум

Системата за управление ви помага да намалите времето за разследване на нарушенията спрямо безопасността на храните.

Удовлетвореност на клиента

Предоставяйте продукти, които постоянно отговарят на изискванията на клиентите.

Глобално признание като реномиран доставчик

Сертифицирането е признато и прието в цялата верига на доставки на космическата индустрия като референтен показател за индустрията.

Доказани бизнес ползи

Независимата проверка срещу световно признат промишлен стандарт говори за обеми.

Правно съответствие

Разберете как законовите и регулаторните изисквания оказват влияние върху вашата организация и нейните клиенти.

Повече бизнес възможности

Спецификациите за поръчки често изискват сертифициране на системата за управление в организацията като условие за доставка, така че сертификацията отваря много нови възможности.

Справяне на определени ситуации

Идеален за справяне със ситуации, които могат да компрометират безопасността на хранителните продукти, и на производствените процеси.

ISO 22000:2018 ПОДХОДЯЩ ЛИ Е ЗА МЕН?

ISO 22000 е основен международен стандарт за управление на безопасност на храните и е подходящ за всяка организация, включена директно или косвено в хранителната верига, без значение от големината, от производителите на фуражи, от първичните производители – прилага се чрез производителите на храни, оператори на транспорт и съхранение и подизпълнители на търговски обекти и заведения за хранене. Приложим е за организации като например – ферми, рибарници и мандри, фирми за преработка на месо, риба и фуражи, включително и производители на супи, закуски, хляб, напитки, консервирани и замразени храни, и др., както и доставчици на кетъринг услуги за ресторанти, вериги за бърза храна, болници и хотели.

Стандартът е приложим и за взаимно свързани организации, като например производители на оборудване, опаковъчни материали, почистващи препарати, добавки и съставки. Може да се прилага и при доставчици на услуги.

Накратко, изискванията на ISO 22000 могат да бъдат приложени към всички продукти от хранителната индустрия или хранителната верига.

КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ОТ ВНЕДРЯВАНЕ НА ISO 22000?

Развитието на Система за управление на безопасност на храните представлява „проактивен“, систематичен и логичен подход към решаване на проблемите за безопасност на храните.
Структурата на стандарта много наподобява тази на други съществуващи международни стандарти. Счита се, че този общ подход ще даде възможност на организациите да интегрират единна система за управление, която да отговаря на изискванията на два или повече стандарта на системи за управление (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001 и ISO 50001).

 1. Системата ви помага да се намали времето на разследване при нарушения при безопасността на храните
 2. Увеличава увереността ви към клиенти и заинтересовани страни
 3. Увеличава конкурентноспособността във вашата организация
 4. Полезна е за предвиждане на евентуални проблеми, които могат да възникнат при управлението на безопасността на храните
 5. Системата дава възможност за адекватна и своевременна реакция в случаи, които могат да застрашат безопасността на храните на продуктите и на производствени процеси.
 6. Подобрява познанията за законовите изисквания, които са приложими за безопасността на храните
 7. Подобрява имиджа на вашата организация

Внедряването на изискванията на този стандарт ще е от полза на вашата организация, тъй като по този начин се осигурява по-голяма прозрачност, благодарение както на минимизирането на основните рискове при храните, така и на осигуряването на по-голяма сигурност, както за клиентите, така и за крайния потребител.