УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Помогнали сме на много клиенти да подобрят влиянието върху околната среда, енергийната ефективност и устойчивост. Свържете се с нас, ако искате да подобрите екологичното влияние на Вашата организация.

Система за управление на околната среда (СУОС) е формална рамка за подобряване на екологичните показатели и извършване на по-икономична дейност като цяло. Когато сте проактивни в управлението, правилното въздействие върху околната среда не е нещо, което затруднява Вашия бизнес. Система за управление на околната среда е мощен инструмент за намаляване на отпадъците и подобряване на ефективността, без да причинява допълнителни разходи.

Помогнали сме на много клиенти, да подобрят въздействията си върху околната среда, енергийната ефективност и устойчивост. Свържете се с нас, ако искате да подобрите влиянието, което Вашата организация оказва върху околната среда.

ЗАЩО ДА ВНЕДРЯВАТЕ СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА?

Спазването на законодателството по отношение на околната среда е едно от най-големите предизвикателства за организации в днешно време. С внедряването на проактивна система за управление на околната среда, Вашата организация може да превърне това предизвикателство във възможност. Сертифициране спрямо изискванията на ISO 14001 или свързани с него стандарти, Ви помага да постигнете значителни икономии за Вашия бизнес. Една ефективна СУОС представлява един непрекъснат цикъл от подобрения, в който ежедневната Ви бизнес работа води до увеличаване на ефективността.

Непрекъснатото прецизиране и подобрение в ISO 14001 базирана система за управление на околната среда е процес от четири етапа:

 • Планиране: Създаване на планове и процеси за подобрение на екологичните показатели
 • Изпълнение: Прилагане на процесите, както е планирано
 • Проверка: Редовна проверка, за да се гарантира, че процесите се спазват и са ефективни
 • Действие: Предприемане на мерки за непрекъснато подобряване

Това води до повишаване на ефективността, бизнес развитие и дава възможност на организацията получи много други полезни преимущества.

ПОЛЗИ ОТ ВНЕДРЯВАНЕТО НА СУОС

Внедряването на система за управление на околната среда води до постигане на:

 • Намалени разходи: Програмите за управление на околната среда могат не само да намалят използването на ресурсите на дадена организация, но и да рационализират работните процеси. Това може да бъде изразено в по-ниски разходи за доставка и закупуване, в подобряване на производителността и в редуциране на появата на несъответстващи продукти.
 • Устойчив растеж: Ефективното управление на околната среда може да има и икономически ползи. Чрез намаление на разходите, в следствие на непрекъснатото подобряване, организацията е много по-подготвена да се справя с предизвикателствата на разширяването на пазарния си дял или налаганаето си на пазари на нови територии.
 • Спазване на законодателството: Една система за управление на околната среда, базирана на най-добрите признати практики за управление на околната среда – като например тези, очертани в ISO 14001 – може да Ви помогне да бъдете в съответствие с бъдещи нормативни изисквания по отношение на околната среда, тъй като те влизат в сила в рамките на Вашата индустрия.
 • По-добра бизнес репутация: Околната среда и въздействието върху нея са едни от най-обсъжданите въпроси през последните години. Международната общност търси начини за намаляване на вредните въздействия върху околната среда, за да бъде тя защитена за бъдещите поколения. Внедряването на СУОС създава по-голяма ангажираност и на персонала, и на заинтересованите страни във Вашата организация, и Ви позиционира като лидер по опазване на околната среда.

СУОС В ПРАКТИКАТА

Много хора може би разглеждат практическите аспекти на грижата за околната среда, като такива, които не засягат физически лица, но в действителност, е много лесно за всеки един от нас да участва в процеса на намаляване на вредата за околната среда. Дори предприемане на минимални мерки, като по-ефективното използване на ресурсите, може да доведе до съществена разлика, като например намаляване на обема на генерираните отпадъци.

Налице е също така и един колективен резултат: ако всеки един от нас и всяка една организация реши, че може да има достоен принос към опазването на околната среда, то това ще доведе до огромен напредък за защитата на околната среда. Това се наблюдава на организационно ниво, когато е внедрена СУОС. Работейки заедно, служителите получават много ползи и генерират реални спестявания. Поради тази причина, СУОС трябва да се третира като нещо повече от една регулаторна необходимост; по-скоро, това е:

 • Практически инструмент за управление на въздействието, което оказвате върху околната среда
 • Рамка за непрекъснато подобряване и бизнес развитие
 • Метод за връзка между вътрешни и външни заинтересовани страни

В същността си, системата за управление на околната среда включва цикъл на планиране, изпълнение, проверка и действие (Plan-Do-Check-Act) по по-устойчив начин. Това е философия, която направлява всеки аспект от Вашата дейност, а не е бързо решение.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Все повече и повече организации внедряват системи за управление на околната среда. Най-добрият начин и Вие да го направите е да се свържете с представител на MG Global за съдействие. Ние можем да Ви помогнем да определите конкретния стандарт, който е най-приложим за Вашата дейност и да извършим одит посещение, необходимо за постигане на сертификация.

Ние можем да предоставим сертификационни услуги на клиенти, изпълняващи дейности във всяка индустрия и на организации с всякакъв размер и вид. За да научите повече за това, как внедряването на система за управление на околната среда може да бъде от полза за Вашата организация, може да се свържете с нас днес.