ISO 45001:2018

Какво е ISO 45001?

ISO 45001 замества OHSAS 18001 като се превръща в ISO стандартът за управление на системи за здравето и безопасността при работа (СУЗБР).

Стандартът не само заменя OHSAS 18001, той ще може да се интегрира и с други системи за управление по-лесно от всякога, защото споделя новата структура, определена в Анекс SL – свързва се пряко с новите версии на ISO 9001 и ISO 14001.

Може да получите повече информация за прехода към ISO 45001, както и за разликите с OHSAS 18001 като се свържете с нас.  

Помага Ви с:

 • Безопасност на работниците
 • Управление на риска
 • Намаляване на риска
 • Предотвратяване на наранявания
 • Подобрени мерки за здравословни и безопасни условия на труд
 • Законоустановена идентификация и оценка на съответствието
 • Подобряване на производителността
 • Подобряване на организационната култура на безопасност

Ползи от сертификикация по ISO 45001

Намалени оперативни разходи за здраве и безопаност при работа

По-малко загубено време поради работни злополуки и влошено здраве и по-ниски разходи от съдебни такси и компенсации означава спестяване на финансови средства.

Подобряване на взаимоотношенията със заинтересованите страни на ЗБР

Направете здравето и безопаността на персонала, клиентите и доставчиците приоритет и хората ще реагират.

Правно съответствие

Разберете как законовите и регулаторните изисквания оказват влияние върху вашата организация и нейните клиенти.

Подобрено управление на риска за здравето и безопасността

Определете потенциалните инциденти и изпълнете контролите и мерките, за да поддържате възможно най-нисък риск.

Доказани бизнес ползи

Независимата проверка срещу световно признат промишлен стандарт говори за обеми.

Удовлетвореност на клиента и безопасност

Спазване на изискванията на клиентите последователно, като същевременно се защитава тяхното здраве и имущество.

 

ПОДХОДЯЩ ЛИ Е ЗА МЕН ISO 45001?

Ако Вие сте сертифицирани по OHSAS 18001, можете да преминете към ISO 45001 и да поддържате валидността на сертификата си. Има нормален 3-годишен миграционен период, така че все още има време да планирате прехода си към ISO 45001.

ISO 45001 е подходящ за Вас, ако Вие и Вашата организация трябва да покажете ангажимент за управление на безопасността на работниците и заинтересованите страни. Ако вече сте въвели система за управление на качеството или околната среда, съобразена с новата структура на Приложение SL, СУЗБР ISO 45001 може да бъде интегрирана гладко.

Организациите, които внедряват ISO 45001, се нуждаят от:

 • ясна управленска структура с определен авторитет и отговорност

 

 • определени цели за подобрение, с измерими резултати

 

 • структуриран подход към оценката и намаляването на риска, както и недостатъците в управлението на здравето и безопасността, ефективността и прегледа на политиките и целите следва редовно да се наблюдават, за да се гарантира, че подобренията и ползите за бизнеса се реализират и съответно се приоритизират.

ISO 45001 Терминология и Дефиниции

Новите дефиниции на термините „Риск“, „Работник“, „Работно място“ и „Идентификация на опасностите“ могат да се променят поради следните причини:

Риск. Универсалната дефиниция на термина „риск“ е изяснена в ISO 45001, тъй като в някои страни този смисъл е различен. Терминът „Идентификация на опасностите“ е обхванат от термините „идентифициране на риска“ и „контрол на риска“, за да се гарантира, че обхващаме всички потенциални опасности, приложими за всички отрасли и сектори.

Работник. Съществуват различия в дефиницията на този термин и различни правни ограничения около този термин в различните страни – в контекста на ISO 45001 „Работникът“ се определя като лицето, което работи под контрола на организацията и включва подизпълнители.

Работното място. Има въпроси сред организациите относно това какво е работното място, това площадката на Вашата организация ли е?

Идентификация на опасностите. Терминът се състои от термините „идентификация на риска“ и „контрол на риска“, за да се гарантира, че обхващаме всички потенциални опасности, приложими за всички индустрии и сектори.